Danh mục khuyến nghị

Ngày 27-10-2021

Ngày mua Mã CP Giá khớp mua Giá mục tiêu Giá cắt lỗ Giá hiện tại Giá bán % Lãi/lỗ hiện tại Trạng thái
08/11/2020 GMD 24.05 26.5 23 26.3 26.3 9.36 Đã chốt lời
03/11/2020 G36 9.5 11 8.8 10.5 10.5 10.53 Đã chốt lời
03/11/2020 ANV 20.5 24 19 23.3 13.66 Nắm giữ
03/11/2020 DXG 11.9 13 10.5 13.5 13.45 Nắm giữ
03/11/2020 DIG 19.6 24 18.6 20.2 3.06 Nắm giữ
01/11/2020 HSG 15.5 17.7 14.5 17.8 14.84 Nắm giữ
01/11/2020 GVR 14.7 16 14 16.95 15.31 Nắm giữ
13/10/2020 FPT 51.5 55 50 53.5 3.88 Nắm giữ
11/10/2020 BID 41.2 44 39 41.9 43 1.70 Đã chốt lời
04/10/2020 GVR 12.7 14 12 14 14 10.24 Đã chốt lời
06/10/2020 GAS 74.5 77 72 77 77 3.36 Đã chốt lời
06/10/2020 BVH 49.85 60 46 53 53 6.32 Đã chốt lời
04/10/2020 MSN 54 72 50 93.1 72.41 Nắm giữ
22/09/2020 PNJ 62 66 60 73.6 18.71 Nắm giữ
09/09/2020 FRT 24.4 28 20 23.15 -5.12 Nắm giữ
17/05/2020 VGI 28.3 31.8 24.2 28.1 -0.71 Nắm giữ
24/09/2020 DIG 14.2 22 12 18 18 26.76 Đã chốt lời
24/09/2020 VCS 68.9 75 64 75 75 8.85 Đã chốt lời
17/09/2020 MWG 94.5 120 80 107.5 107.5 13.76 Đã chốt lời
17/09/2020 TCB 21.4 23 20 23 23 7.48 Đã chốt lời
25/08/2020 PVD 11 12.2 10 11.05 11.1 0.45 Đã chốt lời
20/08/2020 STB 10.9 12 10 11.4 11.4 4.59 Đã chốt lời
18/08/2020 VCB 83 89 79 84 84 1.20 Đã chốt lời
10/08/2020 LPB 8.8 9.4 8.1 10.8 10.8 22.73 Đã chốt lời
15/07/2020 BFC 12 15 10.5 15.6 15.6 30.00 Đã chốt lời
08/07/2020 BSR 7.2 8.1 6.5 6.5 6.5 -9.72 Cắt lỗ
08/07/2020 VCS 63.5 70 60 60 60 -5.51 Cắt lỗ
30/06/2020 CTR 44.8 50 42 49.2 49.2 9.82 Đã chốt lời
30/06/2020 VHM 76.3 80 71 79.7 79.7 4.46 Đã chốt lời
30/06/2020 HPG 27.2 29 26 28 28 2.94 Đã chốt lời
18/06/2020 G36 5.4 9 4.5 6.1 6.1 12.96 Đã chốt lời
17/06/2020 DBC 45.8 60 40 52.2 52.2 13.97 Đã chốt lời
08/06/2020 STB 10.7 12 9.5 11.7 11.7 9.35 Đã chốt lời
02/06/2020 BSR 7.2 8 6 8 8 11.11 Đã chốt lời
01/06/2020 DLG 1.55 2.5 1.9 1.9 22.58 Đã chốt lời
18/05/2020 VTP 126.5 140 140 140 10.67 Đã chốt lời
07/05/2020 MSH 34.9 37 31.5 37.75 37.75 8.17 Đã chốt lời